Wydanie akcji spółki prawo gospodarcze Poznań

Przed zarejestrowaniem spółki albo podwyższeniem kapitału akcyjnego spółka nie może wydać dokumentu akcji, co uniemożliwia obrót akcjami. Z chwilą rejestracji bowiem powstają dopiero prawa korporacyjne. Z drugiej strony z momentem zawiązania spółki, tj. z chwilą objęcia wszystkich akcji, powstaje pewien zbiór uprawnień akcjonariusza in spe wobec spółki w organizacji. Uprawnienia te jako wierzytelność mogą być przedmiotem cesji. Przedmiotem rozporządzenia bowiem nie są akcje, ale prawa do akcji. Prawo do nowej akcji jest to zbywalne w drodze czynności prawnej prawo pracy Poznań prawo podmiotowe o charakterze majątkowym. Z punktu widzenia prawa cywilnego jest ono wierzytelnością akcjonariusza wobec spółki akcyjnej. Przyjmując, że jest to czysta wierzytelność bez obowiązków wobec spółki, np. dokonania dalszych wpłat, przeniesienie tej własności następuje w drodze przelewu zgodnie z art. 509 i n. k.c. Jeśli prawo do akcji obejmuje nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki wobec spółki, konieczne będzie stosowanie również przepisów k.c. o zmianie dłużnika, tj. art. 519 i n. Z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego prawo do akcji przekształca się w roszczenie o wydanie dokumentu akcji, i od tego momentu nie jest możliwe przeniesienie akcji zwłaszcza na okaziciela, gdyż wymaga to przeniesienia dokumentu. Jest natomiast możliwa cesja wierzytelności, tj. prawa do wydania prawo gospodarcze Poznań dokumentu akcji. Dopiero po wydaniu dokumentu akcji przeniesienie akcji następuje z wydaniem dokumentu akcji. Podobnie uważa m.in. M. Goszczyk (Powstanie praw akcyjnych i akcji, cz. I, PPW 2001, nr 10, s. 15): „W obecnym stanie prawnym przepisy k.s.h. wyłączają możliwość rozporządzenia ekspektatywą praw akcyjnych. Wniosek taki należy wyprowadzić z art. 16 k.s.h., który stanowi, iż rozporządzenie akcją dokonane przed wpisem spółki do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne. […] Możliwe jest […], także przed wpisaniem do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego, zawarcie umowy przelewu ze skutkiem wyłącznie zobowiązującym, której przedmiotem będą przyszłe prawa akcyjne. Umowa taka nie powoduje przeniesienia ekspektatywy praw akcyjnych, lecz rodzi po stronie zbywcy zobowiązanie do przeniesienia praw akcyjnych w momencie, gdy prawa te będą już istnieć”. Por. także K. Oplustil (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w projekcie ustawy – Kodeks spółek handlowych. Wybrane zagadnienia, cz. II, TPP 2000, nr 3, s. 9): „Brzmienie [art. 16 k.s.h.] nie wyklucza […] zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia przyszłego udziału, z wyłączeniem skutków rozporządzających (por. art. 155 § 1 k.c.), a także rozporządzenie nim pod warunkiem, iż dojdzie do rejestracji spółki lub podwyższenia jej kapitału”.

Spółkę w organizacji obowiązuje zakaz wydawania dokumentów akcji na okaziciela i imiennych

Jeżeli mimo to zostały one wydane, są nieważne i nie stanowią legitymacji, a obrót nimi nie powoduje żadnych skutków prawnych w zakresie obrotu akcjami. W publicznym obrocie prawo do akcji (dalej PDA) jest traktowane jako papier wartościowy i jako takie jest przedmiotem obrotu giełdowego. Jak pisał prawo gospodarcze Poznań M. Romanowski (Jeszcze o prawie do akcji /replika/, PPH 1999, nr 8, s. 22): „PDA jest prawem warunkowym skutecznym inter partes, zależnym od zdarzenia przyszłego i niepewnego, a akcja jest wiązką uprawnień bezwarunkowych skutecznych erga omnes. […] PDA jest prawem majątkowym, podstawą ustalenia wartości, którą jest cena prawo pracy Poznań emisyjna, po której akcje były subskrybowane. Faktyczna wartość PDA może przewyższać cenę emisyjną, jeżeli zawiera ona dyskonto w stosunku do oczekiwanej ceny rynkowej, co dobrze ilustrują przykłady nowych emisji akcji przeprowadzanych przez spółki giełdowe. Cena emisyjna nowych akcji emitowanych przez spółki giełdowe jest ustalana bowiem zazwyczaj z pewnym dyskontem w stosunku do kursu giełdowego akcji poprzednich emisji”.

Zgodnie z art. 368 § 1 k.s.h. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją prawo gospodarcze Poznaniu

Wyjątkowo tylko prawo reprezentacji przynależy radzie nadzorczej. W myśl art. 379 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. Uprawnienie zarządu do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki może podlegać ograniczeniom, których źródłem może być zarówno ustawa, jak i statut czy też uchwały rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia. Na przykład art. 380 § 1 k.s.h. stanowi, że członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku gdy członek zarządu ma w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Natomiast art. 393 pkt 3 i 4 przewiduje, że uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga: zbycie i wydzierżawienie prawo pracy Poznań przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jak również nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej. Podobnie umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania spółki, wymagają uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów (art. 394 § 2 k.s.h.). Jako że przepis art. 17 § 1 k.s.h. odnosi się do wszystkich czynności spółki, oznacza to, że ograniczenia mogą dotyczyć nie tylko zarządu, ale także rady nadzorczej lub pełnomocnika walnego zgromadzenia w kwestiach, w których są umocowani do podejmowania czynności w imieniu spółki. Prima vista regulacja zawarta w art. 17 § 1 k.s.h. wskazuje, że dokonanie czynności prawnej bez wymaganej ustawą uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej powoduje jej bezwględną nieważność, a więc taka czynność nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych. Teza ta nie jest jednak do pogodzenia z brzmieniem przepisu zawartego w art. 17 § 2 k.s.h., dopuszczającego jej konwalidację. Czynność prawna dokonana bez wymaganej ustawą zgody staje się jednak ważna, jeżeli zgoda ta zostanie wyrażona w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia woli przez spółkę. Oznacza to, że do chwili konwalidacji albo upływu dwumiesięcznego terminu czynność jest nieważna. Dopiero wyrażenie zgody powoduje jej ważność z mocą wsteczną od dnia dokonania czynności prawnej. Faktycznie mamy zatem do czynienia z bezskutecznością zawieszoną (negotium claudicans) takiej czynności. Nie wywołuje ona skutków prawnych do czasu zgody właściwego organu spółki. Podobnie sądzą S. Czepita i Z. Kuniewicz (Aspekty wadliwości czynności prawnych spółki kapitałowej, RPEiS 2002, nr 3, s. 1): „Bezskuteczność zawieszona wyrażona w art. 17 k.s.h. odpowiada ogólnej regule tej konstrukcji prawnej, którą wyznacza art. 63 k.c. Odnosi się ona zatem do wszelkich czynności prawnych, prawo gospodarcze Poznań których skuteczność (a w ostateczności i ważność) uzależniona została od uchwały zgromadzenia bądź rady nadzorczej. Wprawdzie analiza przepisów szczególnych, określających zakres zastosowania bezskuteczności zawieszonej, prowadzi do wniosku, że konstrukcja ta najczęściej będzie wykorzystywana przy umowach, to jednak nie jest wykluczona możliwość potwierdzenia także jednostronnej czynności prawnej. Jednak w tym przypadku zawieszeniu skuteczności takiej czynności nie będzie towarzyszył, występujący przy umowach, stan związania stron. Przepis art. 17 k.s.h., jako samodzielna podstawa bezskuteczności zawieszonej, rozstrzyga dwie kwestie: po pierwsze, stanowi, iż przesłanką skuteczności czynności prawnej – inaczej niż przyjmowano w dotychczasowych rozwiązaniach prawnych – może być zgoda organu prawo pracy Poznań spółki; po drugie, uchyla on obowiązek zastosowania art. 63 § 2 k.c., a zatem zgoda nie musi być wyrażona w takiej formie, jaka jest wymagana dla ważności dokonywanej przez spółkę czynności prawnej”. Odmiennie – J. P. Naworski (Skutki przekroczenia przez zarządy spółek kapitałowych ograniczeń do dokonywania czynności prawnych, PPH 2001, nr 1, s. 41): „W świetle art. 17 § 3 k.s.h. nie ma żadnych podstaw do rozpatrywania wadliwości czynności prawnej – w postaci braku zgody właściwego organu wynikającej z umowy lub statutu – w kategoriach bezskuteczności zawieszonej. Potwierdzenie ex post czynności prawnej przez właściwy organ nie ma wpływu na jej ważność, gdyż ta wynika expressis verbis z omawianego przepisu. Po drugie, organ spółki nie jest osobą trzecią, o której zgodę chodzi w sytuacjach, w których można mówić o bezskuteczności zawieszonej, a przede wszystkim w art. 63 k.c.”

Z punktu widzenia praktyki funkcjonowania spółki akcyjnej możliwość konwalidacji nie ma zbyt wielkiego znaczenia

Wynika to przede wszystkim ze stanu niepewności w okresie tych 2 miesięcy, co może odstręczać kontrahentów spółki, a poza tym skoro np. dla konwalidacji potrzebne jest zwołanie walnego zgromadzenia, to równie dobrze może ono – jeżeli zdąży, gdyż termin dwumiesięczny może się okazać za krótki – udzielić zgody na podjęcie nowej, już ważnej i skutecznej czynności. Zakres udzielonej zgody ogranicza zarząd. Jeżeli walne zgromadzenie określiło w uchwale np. cenę minimalną prawo gospodarcze Poznań nieruchomości, która ma być sprzedana, to sprzedaż po cenie niższej oznacza sprzedaż bez wymaganej ustawą zgody. W myśl art. 375 k.s.h. członkowie zarządu podlegają ograniczeniom w statucie, regulaminie zarządu oraz w uchwałach rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Jeżeli czynność prawna została dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez statut, jest ona ważna. A więc mamy tu odmienny skutek, niż gdy zgody wymagała ustawa. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej zasadne, trudno bowiem oczekiwać od wierzycieli spółki, aby byli świadomi wewnętrznych jej ograniczeń. Należy tu też zwrócić uwagę na przepis art. 372 § 2 k.s.h., który uniemożliwia ograniczenie ze skutkiem wobec osób trzecich prawa członka zarządu do reprezentowania prawo pracy Poznań spółki. Dokonanie czynności mimo braku zgody rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia wymaganej przez statut może być podstawą odpowiedzialności członków zarządu (odszkodowanie lub odwołanie) wobec spółki z tytułu naruszenia statutu. Naruszenie ograniczeń wprowadzonych uchwalą walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej nie powoduje odpowiedzialności członków zarządu.